Тайлан мэдээ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2020 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2020 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан

  • 2020-03-20 14:56

I. Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр 1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл дээр Ажлын хэсэг ажиллаж байна. 2 Азийн хөгжлийн банкны зөвлөхүүдээс Хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалын тухай хуулийн төслийн 4 дүгээр хувилбарыг авч ажлын хэсгийн гишүүдэд санал авахаар хүргүүлэв. 3 Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар "Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам", "Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам"-ыг тус тус хэлэлцүүлж Засгийн газрын 50 дугаар тогтоолоор батлуулав.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2020 оны 1 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2020 оны 1 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

  • 2020-02-20 09:50

I. Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төслийн тандан, үр нөлөө, зардлын тооцоог боловсруулсан. Хуулийн төслийг Засгийн газраар хэлэлцүүлэхээр Хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, холбогдох материалуудыг боловсруулан хүргүүлэв.

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

  • 2019-12-06 11:23

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго нь төрийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт, хариуцлагыг сайжруулахад оршино

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны  2018 оны 4 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2018 оны 4 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан

  • 2018-05-10 17:00

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төсөл боловсруулах ХНХЯ-ны холбогдох газрын дарга, мэргэжилтнүүд, НДЕГ болон  дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга мэргэжилтэн, ТББ-ын судлаач эрдэмтэн, МХЕГ-ын мэргэжилтэн, МҮЭХ, МАОЭНХ-ны төлөөлөл, МУИС-ийн багш нарын бүрэлдэхүүнтэй  ажлын хэсэг ажлын 10 хоног ажиллаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хуулийн төсөл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн төслүүдийн эхний хувилбаруудыг боловсруулаад байна