Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Салбарын статистик

2002-2019 он

Нийт даатгуулагчийн тоо

2020 оны 1, 12-р сар

Ажил хайгч иргэн насны бүлгээр

Үйлчилгээ авах

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас үзүүлж буй цахим үйлчилгээнүүд

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмжийн талаарх лавлагаа
Нийгмийн даатгалд сайн дурын төрөлд даатгуулах
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт шалгах
75209
5345
-
734
Дээш