Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний журам

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 37 дугаар тогтоолоор баталсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам”

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”

Монгол Улсын ЗГХЭГ-ын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Аргачлал, загвар батлах тухай” 47 дугаар тушаал  /11 хавсралт/

Хавсралт №1. Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал

Хавсралт №2. Стратеги төлөвлөгөөний загвар

Хавсралт №2. Стратеги төлөвлөгөөний хавсралтын загвар

Хавсралт №3. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

Хавсралт №4. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

Хавсралт №5. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

Хавсралт №6. Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах, үнэлэх аргачлал

Хавсралт №7. Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №7. Стратеги төлөвлөгөөний хавсралтын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №8. Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №9. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар /Улирал/

Хавсралт №9. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар /Хагас, бүтэн жил/

Хавсралт №10. ТЖАХ-ийн сарын ажлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №10. ТЖАХ-ийн улирлын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №10. ТЖАХ-ийн жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Хавсралт №11. ТЖАХ-ийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудас

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ХАРЪЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ