Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Нийгмийн хамгааллын тухай багц хуулиудыг шинэчлэх, боловсронгуй болгох санал боловсруулах, нийгмийн хамгааллын холбогдолтой хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам, зөвлөмж, аргачлал, заавар, боловсруулах, нийгмийн хамгааллын талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, Монгол Улс болон гадаад улс, орнуудын Засгийн газар хоорондын нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх болон шинээр байгуулах гэрээ, хэлэлцээрийн төслийн санал боловсруулах, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх гомдлын шаардлагын зөвлөлийг мэргэжил арга зүйгээр хангах, нийгмийн даатгалын сангийн актуар тооцоолол, нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, малчид, албан бус секторт ажиллагсдыг даатгалд хамруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авах, төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын албадыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллахад чиглэгдэнэ.

 

1 Б.Ундрал Газрын дарга *311 260553 undral@mlsp.gov.mn
2 Б.Батжаргал Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга *310 262021 batjargal@mlsp.gov.mn
3 С.Орхон Тэтгэврийн даатгалын хэрэгжилт хариуцсан ахлах шинжээч *313 263315 orkhon@mlsp.gov.mn
4 М.Балжирцогт Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн baljirtsogt@mlsp.gov.mn
5 Г.Наранбаяр Нийгмийн даатгалын сангийн тооцоолол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн *314 264624 naranbayar@mlsp.gov.mn
6 Г.Анхбаяр Тэтгэмжийн даатгал, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн ankhbayar@mlsp.gov.mn
7 Б.Ундрам Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний болон ажилгүйдлийн даатгалын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн undram@mlsp.gov.mn
8 М.Цогтбаатар Нийгмийн халамжийн хэлтсийн дарга *102 261152 tsogtbaatar@mlsp.gov.mn
9 Б.Майчимэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настны нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний хэрэгжилт хариуцсан шинжээч *312 262691 maichimeg@mlsp.gov.mn
10 Б.Алтантулга Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн altantulga@mlsp.gov.mn
11 Н.Адъяадорж Нийгмийн халамжийн статистик мэдээлэл, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн adiyadorj@mlsp.gov.mn