Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 5 дахь хөтөлбөр

2. Зөвлөл байгуулах норматив

3. МШӨ жагсаалт

4. МШӨ мэдээлэх журам

5. Нөхцөлийн үнэлгээ хийх аргачлал

6. ҮОХХСБ комисс ажиллах заавар

7. ХАБЭА хөтөлбөр төлөвлөгөө

8. ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам

9. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх зөвлөмж

10. Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага

11. Эрүүл мэндийн үзлэг хийх журам

12. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тариф

13. Ковид-19-өөс урьдчилан сэргийлэх Турк Улсын туршлагаас

14. Эрдэм шинжилгээний шалгарсан илтгэлүүд

15. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар 2 судалгааг монгол улсад анх удаа хийлээ

16. Ажлын байранд коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

17. ААНБ-ын үйл ажиллагааг сэргээхэд анхаарах зөвлөмж

18. Уул уурхайд КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэхэд ашиглах хяналтын шалгах хуудас

19. Ажлын байранд коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх шалгах хуудас