ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ САНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТ

Д/д

Тушаалын

Баталсан албан тушаалтан

Тушаалын утга

ХЗДХЯ-нд бүртгэгдсэн

дугаар

огноо

огноо

дугаар

1 63/104 1996.04.20 ХАБХС/СС Журам батлах тухай 1996.04.29 876

2

246

1999.11.11

Гэгээрлийн Яамны Сайд

Журам    батлах    тухай-Техникийн    болон    мэргэжлийн сургуульд  суралцагчийн  мэдлэг  чадвар,  дадлыг  үнэлж дүгнэх журам

1999.11.22

1480

3 166 2000.06.14 ЭМНХС Заавар,  журам  батлах  тухай - “Ээлжийн  амралт  олгох заавар”-ыг нэгдүгээр, “Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар 2003.06.23 2110

4

100/32

2001.04.11

ХЗДХС/НХХС

Журам батлах тухай-“Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлүүлэх журам

2001.04.20

1733

5

48

2001.05.11

НХХС

Аргачлал,     журам     батлах     тухай - Мэргэжил     албан тушаалын  тариф  мэргэжлийн  лавлах  зохиох  аргачлалыг нэгдүгээр,  Хөдөлмөрийн  норм,  норматив  тогтоох  журмыг хоёрдугаар хавсралтаар

2003.06.06

2070

6

283

2002.10.07

БСШУС

Үлгэрчилсэн  дүрэм  батлах  тухай - “Их  сургууль,  дээд сургууль,    коллеж,    мэргэжлийн    сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм”

2002.10.18

1920

7 77 2004.05.03 НХХС Тэтгэврийг  хөнгөлөлттэй  тогтоох  газрын  дор  болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2009.04.23 3018
8 15/41/25 2005.02.04 ХЗДХС/СС/НХХС Журам   батлах   тухай-“Албан   хэрэг   хөтлөлт,   архивын ажилтанд   мэргэшлийн   зэрэг,   зэргийн   нэмэгдэл   олгох журам” 2005.05.09 2525

9

55

2005.05.05

НХХС

Журам  батлах  тухай-“Дундаж  цалин  хөлс  тодорхойлох журам”

2005.05.31

2533

10

307/91/237

2007.08.31

БСШУС/НХХС/СС

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын  норм  тогтоох,  багш,  зарим  албан  тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай

2007.10.02

2753

11

130

2012.03.26

БСШУС

Журам батлах тухай - “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Байгууллагыг аттестатчилах журам”-ыг нэгдүгээр, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлт”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар

2012.05.17

3319

12

57

2012.11.06

ХАХНХС

Журам,  загвар,  маягт  батлах  тухай - “Ажилласан  жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх журам”-ыг нэгдүгээр, нийгмийн даатгалын дэвтэрт наах “Баталгаажилтын хуудас”-ны загварыг хоёрдугаар, “Бүртгэлийн маягт”-ыг гуравдугаар хавсралтаар

2014.09.01

3476

13

32

2014.03.21

ХАХНХС

Журам, загвар, жагсаалт, маягт шинэчлэн батлах тухай- “Хүнсний эрхийн бичиг олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Хүнсний эрхийн бичиг”-ийн загварыг хоёрдугаар, “Хүнсний эрхийн бичгээр олгох бүтээгдэхүүний жагсаалт”-ыг гуравдугаар, “Өрхийн гишүүн-иргэнд хүнсний цаасан эрхийн бичиг олгосон   тайлангийн   маягт”-ыг   дөрөвдүгээр,   “Хүнсний цаасан эрхийн бичгийн төлбөрт зарцуулсан хөрөнгийн тайлангийн маягт”-ыг тавдугаар, “Хүнсний цахим эрхийн бичгээр олгосон санхүүжилтийн тайлангийн маягт”-ыг зургадугаар, “Хүнсний цахим эрхийн бичгийн гүйлгээний тайлангийн маягт”-ыг долдугаар хавсралтаар

2014.05.07

3445

14

123

2014.05.27

ХС

Журам  шинэчлэн  батлах  тухай - “Хөдөлмөрийн  хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журам”

2014.07.08

3467

15

108/149

2015.06.16

ХС/СС

Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам, хураамжийн хэмжээ батлах тухай

2015.06.25

3539

16

135

2015.07.09

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /хохирогчийг ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтад хамруулах/

2015.09.24

3559

17

171/496

2015.12.15

ХС/БСШУС

Журам батлах тухай /тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх/

2016.01.14

3598

18

114

2015.06.22

ХС

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай

2016.01.22

3604

19

223

2015.11.13

ХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ/

2016.02.19

3612

20

229/232

2015.11.19

УУС/ХС

Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

2016.03.03

3615

21

36

2016.02.08

ХС

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулах/

2016.03.21

3624

22 84/59/130 2017.04.06 ХЗДХС/ХНХС/ЭМС Журам батлах тухай- “Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам 2017.04.10 3712

23

50

2017.03.27

ХНХС

Журам батлах тухай-Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгч, мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн иргэний мэргэшлийн түвшинг үнэлж, баталгаажуулах, хөндлөнгийн шалгалт зохион байгуулах журам

2017.04.18

3713

24

115/123

2017.06.23

ХНХС/УУХҮС

Дүрэм батлах тухай-Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм

2017.07.25

3775

25 212 2017.12.07 ХНХС Журам батлах тухай-Мэргэжлийн ур чадварын олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урамшуулал олгох журам 2017.12.25 3822
26 03/03 2018.01.08 СС/ХНХС Журам  батлах  тухай-“Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам 2018.01.25 3842
27 99 2018.04.26 ХНХС Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам 2018.05.09 3894
28 69/148 2018.02.23 ЭМС/ХНХС Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай ("Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өвчин, гэмтлийн жагсаалт", Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт”, "Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлт", “Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийг тодорхойлох заавар", “Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн, хүүхдийн тодорхойлолт маягт") 2018.05.14 3897
29 104 2018.05.04 ХНХС Шаардлага, загвар  батлах  тухай - "Мэргэжлийн  болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд тавих шаардлага, загвар" 2018.05.21 3907
30 257/582 2018.09.20 ХНХС/БСШУСС Журам шинэчлэн батлах тухай /Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар/ 2018.10.19 4007
31 304/699/460 2018.11.15 ХНХС, БСШУСС, ЭМС Заавар, маягт батлах тухай: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх зааврыг нэгдүгээр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын шийдвэрийн маягтыг хоёрдугаар, Хүүхдийн хувийн хэрэг хөтлөх маягтыг гуравдугаар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүртгэлийн маягтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар 2018.12.05 4053
32 46/09 2019.01.17 ХНХС/ХЗДХС

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ - Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам"-ыг нэгдүгээр,  "257 журам"-ыг хоёрдугаар хавсралт

2019.01.31 4196
33 47 2019.01.18 ХНХС

ЖОЛООНЫ БАГШИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ БОЛОН ҮНЭМЛЭХИЙН ЗАГВАРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ - “Жолооны багшийн үнэмлэх олгох журам”-ыг нэгдүгээр, жолооны багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг хоёрдугаар, жолооны багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр хангасан тодорхойлолтын загварыг гуравдугаар, жолооны багшийн үнэмлэхний загварыг 4 дүгээр хавсралтаар

  4229
34 65 2019.02.14 ХНХС

Журам,  загвар шинэчлэн батлах тухай – Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, аж ахуй  нэгж, төрийн бус байгууллагагыг магадлан итгэмжлэх журам, магадлан итгэмжлэгдсэн иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллагад олгох гэрчилгээний загвар

2019.03.01 4259
35 130 2019.03.28 ХНХС

Журам батлах тухай – “Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам”

2019.04.22 4354
36 129 2019.03.28 ХНХС

Журам батлах тухай – “Утга зохиол, уран сайхны бүтээл шалгаруулах журам”

2019.04.22 4355
37 187 2019.05.31 ХНХС

Журам батлах тухай – “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”

2019.06.12 4396
38 505/267 2019.08.13 ХНХС/БСШУСС

Журам, загвар батлах тухай – “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Мэргэжлийн дипломын загвар”-ыг хоёрдугаар, “Мэргэжлийн үнэмлэхний загвар”-ыг гуравдугаар, “Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загвар”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар

2019.08.23 4453
39 506/266 2019.08.13 ХНХС/БСШУСС

Журам батлах тухай – “Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам”

2019.08.23 4454
40 269/271 2019.08.16 ЗТХС/ХНХС

Журам, сургалтын жишиг хөтөлбөр батлах тухай - . "Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “сургалтын жишиг хөтөлбөр”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхний загварыг гуравдугаар хавсралт

2019.09.16 4466