Хүний нөөц

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН СЭРГЭЭН ЗАСАХ ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дэлгэрэнгүй ...

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь

Дэлгэрэнгүй ...

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдааны дэг

Дэлгэрэнгүй ...

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дэлгэрэнгүй ...

ЗАРИМ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ, ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН

Дэлгэрэнгүй ...

ГБХЗХГ-ын Гэр бүлийн хөгжлийн газрын, Залуучуудын хөгжлийн газрын, Багануур, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргийн ГБХЗХХ-ийн даргын сонгон шалгаруулалтын дүнгийн нэгтгэл

Дэлгэрэнгүй ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР, СҮХБААТАР, ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН  даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна

Дэлгэрэнгүй ...

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ГЭР БҮЛИЙН  ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна

Дэлгэрэнгүй ...

АРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАРХАН-ӨРГӨӨ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ, ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ, БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ,  ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГОВЬ-АЛТАЙ,  ДОРНОД,  ӨВӨРХАНГАЙ,  СҮХБААТАР,  ХӨВСГӨЛ,  ХЭНТИЙ, ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ МСҮТ, ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ, СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ШААМАР, ТӨВ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭ, ЗААМАР СУМАН ДАХЬ МСҮТ, НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна

Дэлгэрэнгүй ...

ДОТООДЫН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА - "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь" 2016-2020 төсөл (MNG06MLS)

Дэлгэрэнгүй ...

VACANCY NOTICE PROJECT ASSISTANT  (24 PERSON-MONTHS)

Дэлгэрэнгүй ...

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын шагналын журам

Дэлгэрэнгүй ...

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын "ЯРИЛЦЛАГА"-ын шалгалтын хуваарь(2017 оны 04-р сарын 28-ны өдөр өгөх)

Дэлгэрэнгүй ...

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ(2017.04.27)

Дэлгэрэнгүй ...

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын ярилцлагын дүн

Дэлгэрэнгүй ...

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын "ЯРИЛЦЛАГА"-ын шалгалтын хуваарь

Дэлгэрэнгүй ...

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ /2017.03.29 өдрийн шалгалт/

Дэлгэрэнгүй ...

ГЭРЭЭТ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дэлгэрэнгүй ...