ЗАРИМ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ, ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН

Д/д Шифр Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ                             /35 оноо/ Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ /40 оноо/ Ярилцлага /25 оноо/ Нийт
Ерөнхий шаардлага Боловсрол /10/ Туршлага /15/ Мэргэшил /10/ Удирдах ур чадвар  Сорилын шалгалт /20/ Мэдээллийн технологийн оноо /10/ Бичгийн шалгалт /10/ Ярилцлагын оноо Хөтөлбөр төсөл бэлтгэлт /5/ Өргөдөл ирүүлсэн байдал /5/ Байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, өргөдлөө хэрхэн танилцуулсан /15/
1 171549 28.72 5.72 15 8 26 17 4 5 15.3 3 3.3 9 70.02
2 171551 26.2 3.2 15 8 23.75 12.5 6 5.25 16.3 4 3.3 9 66.25
3 171537 21.7 5.7 10 6 26.75 16.5 7 3.25 19.3 3 4.3 12 67.75
4 171545 16.6 2.6 7 7 27.25 14.5 8 4.75 13.3 2 2.3 9 57.15
5 171548 27.1 5.1 15 7 24.5 14 6 4.5 22 4.5 4 13.5 73.6
6 171547 27.1 5.1 14 8 31 18.5 6 6.5 15 3 3 9 73.1
7 171543 19.11 5.61 7 6.5 31 18 9 4 18 4 4 10 68.11
8 171541 18.9 2.4 10 6.5 24.3 13 8 3.3 18 4 3 11 61.2
9 171554 25.3 3.8 15 6.5 23.8 13.5 6 4.3 14.3 3 3.3 8 63.4
10 171540 21.2 5.2 9 7 31.5 18 7 6.5 12.5 3 3.5 6 65.2
11 171556 15.5 2 9 4.5 24 14.5 5 4.5 23.5 5 3.5 15 63
12 171555 23.7 5.2 12 6.5 30.5 16 10 4.5 19 4 4 11 73.2
13 171542 22.4 5.4 10 7 24 14 5 5 18 4 3 11 64.4
14 171536 28.9 5.9 15 8 27 15.5 7 4.5 21.3 5 4.3 12 77.2
15 171553 13.2 3.7 4 5.5 30.5 16.5 10 4 18 3 3 12 61.7

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ