УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ(2017.04.27)

Д/Д Шифр Удирдах ур чадварын түвшний үнэлгээ
Ерөнхий мэдлэг Бичгийн шалгалт Цахим технологийн ур чадвар
1 165435   6.0  
2 165424   4.0  
3 165423   4.0  
4 165439   6.0  
5 165441   6.0  
6 165438   5.0  
7 165445   7.0  
8 165467   4.0  
9 165469   2.0  
10 165431   6.0  
11 165464   5.0  
12 165470   7.0  
13 165429   7.0  
14 165465   7.0  
15 165446   5.0  
16 165433   4.0  
17 165459   7.0  
18 165461   5.0  
19 165460   6.0  
20 165463   6.0  
21 165462   8.0  
22 165471   5.0  
23 165419   1.0  
24 165476   1.0  
25 165475   5.0  
26 165421   1.0  
27 165485   1.0  
28 165454   4.0  
29 165451   6.0  
30 165458   6.0  
31 165448   3.0  
32 165456   2.0  
33 165492   4.0  
34 165426   1.0  
35 165422   8.0  
36 165480   6.0  
37 165491   3.0  
38 165432   5.0