УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ /2017.03.29 өдрийн шалгалт/

Д/Д Шифр Удирдах ур чадварын түвшний үнэлгээ
Ерөнхий мэдлэг Бичгийн шалгалт Цахим технологийн ур чадвар
1 162617   8.2  
2 162653   8.2  
3 162681   8.2  
4 162685   7.0  
5 162691   5.0  
6 162672   5.4  
7 162650   4.8  
8 162610   5.4  
9 162728   6.8  
10 162659   6.8  
11 162711   5.4  
12 162614   5.4  
13 162712   4.0  
14 162641   4.8  
15 162705   6.2  
16 162717   5.4  
17 162644   4.6  
18 162598   5.4  
19 162699   3.0  
20 162719   1.0  
21 162628   4.6  
22 162636   4.6  
23 162714   5.4  
24 162666   4.6  
25 162651   6.2  
26 162580   8.6  
27 162589   4.6  
28 162594   5.4  
29 162591   5.4  
30 162633   7.4  
31 162587   4.0  
32 162638   5.8